Integritetspolicy

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur PLL Fastighetsförvaltning AB, org. nr 556519-0484, Adress, Norra Gubberogatan 22, 416 63 Göteborg, e-mail: Info@pllfastighet.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då PLL tillhandahåller tjänster och vid kontakt med PLL.
Vi vill med denna Integritetspolicy visa när vi behandlar dina personuppgifter och varför.

2. Personuppgiftsansvarig
PLL är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att vi skall kunna ta emot felanmälningar eller svara på frågor måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 PLL samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler ett fel, beställer en tjänst eller när du på annat sätt kontaktar PLL.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som beställer tjänst av PLL
De personuppgifter PLL samlar in och behandlar om dig som beställer tjänster är:
•  Namn
•  Adress
•  Telefonnummer
•  E-postadress
•  Lägenhetsnummer

4.2 För dig som kontaktar PLL per mail, telefon eller genom kontaktformulär
De personuppgifter PLL samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss är:
•  Namn
•  Adress
•  Telefonnummer
•  E-postadress

4.3 För dig som lämnar in en felanmälan
De personuppgifter PLL samlar in och behandlar om dig som lämnar in en felanmälan är:
•  Namn
•  Adress
•  Telefonnummer
•  E-postadress
• Lägenhetsnummer

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som beställer tjänst av PLL
PLL behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar PLL dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, utföra beställd tjänst, fakturera och tillhandahålla support;
•  Möjliggöra allmän kundservice, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
•  Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

5.2 För dig som kontaktar PLL per mail, telefon eller genom kontaktformulär
•  Besvara frågor och återkoppla på inkomna meddelanden.

5.3 För dig som lämnar in en felanmälan
•  Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, utföra av felavhjälpande, fakturera och tillhandahålla support;
•  Möjliggöra allmän kundservice, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
•  Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 PLL baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 När vi behandlar personuppgifter för att utföra tjänst, åtgärda anmälda fel, fakturera för beställda tjänster samt för att fullfölja PLL:s förpliktelser under ansvarstiden för de utförda tjänsterna grundar sig behandlingarna för att kunna fullgöra avtalet med dig.

6.3 Den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna besvara inkomna frågor och återkoppla när du initierar en kontakt med PLL grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande meddelanden och att tillhandahålla information.

6.4 I vissa fall kan PLL ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid För att kunna utföra beställd tjänst, åtgärda anmälda fel, fakturera dig samt för att fullfölja PLL:s förpliktelser under ansvarstiden för de utförda tjänsterna Fullgöra avtal mellan PLL och Kunden ? Namn ? Personnummer ? Adress ? E-postadress ? Telefonnummer ? Lägenhetsnummer 3 år från att en tjänst utförts eller 3 år från att ett löpande underhållsavtal upphört att gälla. För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Rättslig förpliktelse ? Namn ? Personnummer ? Adress Sju år från det kalenderår då räkenskapsåret avslutats För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor Intresseavvägning ? Namn ? Adress ? Telefonnummer ? E-postadress Tre månader, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. PLL kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka PLLs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 PLL kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till PLLs koncernbolag, leverantörer av hantverkstjänster, leverantörer av reparationstjänster och leverantörer av markarbeten samt andra samarbetspartners.

9.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av PLL om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata PLLs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy
PLL har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. PLL kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. PLL har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 PLL ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 PLL kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 PLL kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till Info@PLLFastighet.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Kontaktinformation

13.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

PLL Fastighetsförvaltning Norra Gubberogatan 22
416 63 Göteborg Info@pllfastighet.se

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »