Underhållsplanering

En fastighet består av en mängd olika komponenter i form av installationer, byggnadsdelar, olika material etc. För att få en kostnadseffektiv förvaltning krävs en underhållsplan som beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Enklare förklarat handlar det om vad som ska göras, när det ska göras och kostnaden för vad som ska göras.

Med underhållsplan blir det lättare att fördela kostnader mer rättvist på dess medlemmar över tiden så att varje medlem bär sin del av att fastigheten förbrukas under tiden man bor i föreningen.

Vi erbjuder er förening hjälp med att upprätta en underhållsplan så att ni kan få en bättre kontroll på framtida kostnader och på så vis lättare kunna planera framtida avsättningar till underhållsfond. I åtgärdsplanen är respektive åtgärd sorterad efter när i tid åtgärden ska utföras. De koder och kostnader som använts baseras på REPAB Fakta Underhållskostnader. REPAB är ett välkänt system inom branschen när det gäller kalkylering av underhållskostnader.

Några av de fördelar som en fastighet i bra skick medför är:

• Lägre drift- och underhållskostnader
• Mer fördelaktiga lånevillkor och ränta
• Lägre försäkringspremie
• Jämnare avgiftsutveckling

Vi kan även erbjuda er hjälp med uppdatering av er befintliga underhållsplan.
En uppdatering bör göras för att planen ska bevara sitt värde. En mindre uppdatering där en prisuppräkning görs eller då kompletterande uppgifter lämnas in av er bör genomföras med ca 2 års mellanrum.
En större uppdatering där besiktning samt prisuppräkning görs bör genomföras med ca 4 års mellanrum. Det är nödvändigt att löpande föra anteckningar om åtgärder som utförs, om skador uppkommer mellan besiktningar så dessa kan tas i beaktning vid nästa tillfälle för uppdatering.

Nedan finner ni några tips på arbetsmetoder samt rekommendationer för att underlätta arbetet med underhållsplanen.

  • För att undvika kraftiga höjningar av avgiften ett år kan det vara mer rättvist att höja avgiften lite varje år. Försök sträva efter att så snart som möjligt, helst inom 5 år att nå den avgift som erfordras för att klara den avsättning som rekommenderas till fond för yttre underhåll
  • Ha i beaktning att priserna ökar inom byggbranschen
  • Det bör finnas en mindre arbetsgrupp i styrelsen som regelbundet arbetar och ansvarar för underhållet och
    sedan rapporterar till hela styrelsen. Detta för att få en transparens och göra alla införstådda med arbetsmetoden.
  • Gå genom åtgärderna i underhållsplanen, vilka är mer av trivsel- och estetisk karaktär? Diskutera om dessa kan skjutas på framtiden.
  • Arbeta med att göra medlemmar införstådda med att det är en kostnad att bruka fastigheten och förklara därför vikten av en långsiktig plan samt avsättning till yttre fond.
  • Se över skötselinstruktioner och skötselplan för fastigheten. Detta för att minska risken för skador och ökat slitage.

Tjänster

Felanmälan

Offert

Kontakt

PLL fastighetsförvaltning ska präglas av personligt och professionellt bemötande av kompetent personal som levererar tjänster med hög kvalité.

Kontakta oss »